Dernek Tüzüğü

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI
MEZUNLAR DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM
TEMEL HÜKÜMLER

                                                             

Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

Madde 1– Derneğin adı “BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MEZUNLAR DERNEĞİ” dir.

Derneğin merkezi Barbaros Bulvarı, Akdoğan Sk. No:3  , 34353 Beşiktaş/İstanbul’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Dernek Amblemi

Derneğin amblemi aşağıdaki gösterildiği gibi; özel olarak tasarlanan logosu ile Bahçeşehir Üniversitesinin kısaltılmışı olan “BAU” ve MEZUNLAR DERNEĞİ’’ yazılarından oluşan simgedir. Derneğin renkleri lacivert ve beyaz renktir.

 

Derneğin Amacı ve Çalışma Konusu

Madde 2– Derneğin amacı; dünyanın en yaygın ve prestijli eğitim ağlarından biri olan BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (bundan böyle “BAU” olarak anılacaktır) global eğitim ağının geliştirilmesi ve yüceltilmesi ile mezunlarının, öğrencilerinin ve personelinin çağdaş düzeyde sosyal, kültürel, bilimsel yaşantıları ile uygar dayanışmalarına etkin düzeyde katkıda bulunmaktır.

Derneğin amacı doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

 

2.1.    BAU’nun eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında gelişmesi ile kuruluş vizyonunda öngörülmüş nitelikler doğrultusunda yüceltilmesine ilişkin her türlü maddi, manevi yardım ile gerekli desteği sağlamak,

2.2.    BAU’nun tüm paydaşları ile mezunlar arasında kurum aidiyeti, bağlılık ve dayanışmayı öngören ilişkiler kurmak ve mevcut ilişkileri geliştirmek,

2.3.    Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak; üyelerin kültürel ve sosyal kalkınmasına etkin katkılarda bulunmak,

2.4     Üyelerinin eğitim ve meslek ile yaşam sorunlarına ilişkin ekonomik, sosyal, yönetsel, hukuksal ve mali konulardaki gereksinimlerine yönelik çözüm önerileri sunmak ve mümkün olduğu şekilde destek faaliyeti yürütmek; üyelerin iş ve meslek yaşantılarında yeterliliği özendirmek ve ahlak kurallarını mesleki anlamda da yerleştirip geliştirilmesine katkıda bulunmak,

2.5.    Üyeler arasında spor, eğlence ve dinlenmeye yönelik zamanların değerlendirilebilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların organize edilmesine özendirmek,

2.6.    Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak,

2.7.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak Derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, kurulmuş olan şirket veya işletmelere katılmak ve bu işletmeleri işletmek, ortağı veya sahibi olunan şirket nezdinde Dernek amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.

 

Derneğin Çalışma Biçimi

MADDE 3 – Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

 

 • Tüm mezunların, öğrencilerin ve personelin Dernek çatısında toplanmalarını özendirir ve bu maksatla yeni üyeler ile onursal üyeler kaydeder; üyeleri ile özel ve kamu kuruluşlarına, tanıtıcı ve kanıtlayıcı belgeler verir,
 • BAU’nun ve Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar; topluma ve BAU’nun global eğitim ağına yararlı olacak projeler uygular; BAU ile öğretim üyelerinin eğitim ve gelişmelerine ilişkin gereksinimlerini karşılar.
 • BAU öğrencilerinin, mezunlarının ve personelinin eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurs, seminer, panel düzenler, bu tür organizasyonlara katılır, bunları görsel ve işitsel ve yazılı her türlü basın yayın organı ile yayınlatır, başarı ve yoksulluk bursları verir, yeni mezunların mesleğe yönelmelerine ve iş bulmalarına yönelik çalışmalar yapar,
 • Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular,
 • Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ile sergi ve kermesler düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,
 • Konutu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
 • Derneğin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından her türlü menkul, motorlu araç, malzeme, araç ve gereç ve ekipmanı temin edebilir, ürettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletme rehni dahil her türlü rehni verebilir, rehin alabilir, rehin kaldırabilir, her türlü hakkı iktisap edebilir, bu ekipman, araç ve gereç ve haklar üzerinde Dernek amaçları doğrultusunda tasarrufta bulunabilir.
 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve gerekiyor ise ilgili mercilerden izin almak koşulu ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, kooperatifler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, mesleki eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokâller, dinlenme tesisleri, kamp ve konaklama tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, açabilir, işletebilir, işlettirebilir, işletmeciye verebilir, yönetip çalıştırabilir, gerekli izinleri alabilir, üyelerine uygar düzeyde hizmet ve spor olanakları sunabilmek için hizmet üreten kuruluşlarla anlaşabilir, kurar ve işletir,
 • Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
 • Derneğin amacı doğrultusunda, yerli ve yabancı firma, işletme, kuruluş ve organizasyonları, teknik yardım, hizmet ve benzeri her türlü sözleşmeleri yapabilir, her türlü marka, alamet-i farika, imtiyaz, işletme hakkı ve beratı, telif hakları, her türlü fikri ve sınai haklar, know-how satın alabilir, kiralayabilir, kiraya vermek üzerine Dernek lehine veya aleyhine lisans, intifa ve rehin hakları verebilir, alabilir, kaldırabilir. Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.
 • Gerekli görülen  yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya Dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 • Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir. Plâtform, kanunların Dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.
 • Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun  kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
 • Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında Dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş Dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermeye yetkilidir.

İKİNCİ KISIM

DERNEK ÜYELİĞİ VE ÖRGÜTSEL YAPI

 

Üyelik Türleri ve Tanımları

Madde 5- Dernekte üç tip üyelik bulunur:

 1. Kurucu Üye: Derneğin kuruluşunda Derneğe üye olan ve Kuruluş Tüzüğünde belirtilen üyelerdir.
 2. Asıl Üye: Derneğin amacını benimseyen ve bu amaçlar çerçevesinde katkıda bulunmayı kabul eden, Tüzük kapsamındaki üyelik şartlarını haiz, Yönetim Kurulu Kararıyla üyeliğe kabul edilmiş üyelerdir. Derneğin her türlü faaliyetine katılabilecekleri gibi Genel Kurulda oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 3. Onursal Üye: Dernek için manevi değer taşıyan, kişilikleri, toplumdaki yerleri ve eserleriyle, Derneğin amacına veya etkinliklerine katkıda bulunabileceği düşünülen kişiler onursal üyeliğe davet edilebilirler. Bu davete icabet eden kişiler, Yönetim Kurulu Kararıyla onursal üye sıfatına haiz olurlar. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Bahçeşehir Üniversitesi Genel Sekreteri, Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Fakülte Dekanları, İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Beşiktaş Kaymakamı, Beşiktaş Belediye Başkanı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, İstanbul Ticaret Odası Başkanı istekleri üzerine, görev sürelerine bakılmaksızın onursal üyelik kazanırlar. Bunlar dışında kalan kişiler de Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Onursal Üyeliğe davet edilebilirler.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 6– (1) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan BAU’nun fakülte, konservatuar, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora mezunları Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet izni sahibi olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

(2) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(3) Derneğin asıl üyeleri, Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

(4) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

(5) Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7- (1) Üyeliğin sona ermesi iki şekilde olur:

 1. Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Üyelikten Çıkarılma: Aşağıdaki hallerin tespiti halinde üyenin üyelikten çıkarılmasına karar verilebilir.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

(3) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

        

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9– (1) Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da her bir şubenin kendi genel kurulu tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

(2) Genel Kurul, bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

(3) Olağan genel kurul, 3 (üç) yılda bir, EKİM ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

(4) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Madde 10- (1) Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

(2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Madde 11- (1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

(4) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(5) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12– (1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

(2) Açık oylamada,  toplantı başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

        

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin feshedilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14– (1) Yönetim Kurulu 7 (yedi) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, gerçekleştirilen genel kuruldaki seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla görev paylaşımı yaparak Dernek Başkanı, Dernek Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Yazman ve üyeleri belirler.

(2) Yönetim kurulu, tüm üyelerin makul bir süre öncesinde yazılı olarak bilgilendirilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı eksilme olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili talimatları hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

6-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8-Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

9-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 16- Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı eksiklik olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılacaktır.

        

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17- (1) Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MALİ HÜKÜMLER

Bütçe

Madde 18-

 • Derneğin mali işleri, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe çerçevesinde yönetilir. Bütçede Derneğin gelir ve giderleri ile sabit kıymet ve yatırım niteliğindeki harcamaları, borç-alacak ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.
 • Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Bütçe dışı harcama yapılamayacağına ilişkin hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.
 • Derneğe tahakkuk ettirilmiş vergi, resim, harç, SGK primleri gibi yasal yükümlülüklerin vadesinde ödenmesi gerekir. Vadesinde ödenmemesi sebebiyle ortaya çıkabilecek ceza ve faizlerden Yönetim Kurulu sorumludur.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 

19.1.  Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her faaliyet dönemine yönelik hazırlanan bütçede, üyeliğe kabul edilen asıl üyeler için öngörülen tutardır. Giriş ve yıllık ödenti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

19.2.  Yıllık Ödenti (Aidat): Asıl üyeler için her faaliyet dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

 • Yararlanma Payı: Üyelere ve diğer kişilere sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler olup her faaliyet dönemi bütçesine konulan tutardır.

19.4.  Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değer gelirleri,

 • Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarış, gösteri ve benzeri etkinlik, organizasyon ve düzenlemelerden elde edilen gelirler,
 • Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
 • Ortaklıklar, şirketler, kooperatifler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
 • Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,
 • Diğer gelirler

        

Tutulacak Defterler

Madde 20- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21- (1) Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

(2) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre “Gider Pusulası”, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

(3) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 22- (1) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Derneğin denetimi Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 23- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Şube Kuruluşu

Madde 24- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 25– Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 26- (1) Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(2) Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

 

 

 

 

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 27- (1) Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadırlar.

(2) Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda bir, AĞUSTOS ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

(3) Şubeler, genel merkez genel kurulunda şube genel kurulu tarafından seçilen delegelerle temsil edilir. Şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 • Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
 • Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

Madde 28- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 29- (1) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda Tüzük değişikliğine yönelik oylama açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 30– (1) Genel kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda feshe ilişkin oylama açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Madde 31– (1) Genel kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşacak tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde BAU Mezunlar Derneği” ibaresi kullanılır.

(2) Tasfiye kurulu, Derneğin tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceleyerek Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapar; varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlar. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa Dernek malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve haklar, genel kurulda belirlenecek yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, Derneğe ait para, mal ve haklar Derneğin bulunduğu ilde bulunan ve Derneğin amacına en yakın ve Derneğin feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devredilir.

(3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

(4) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Hüküm Eksikliği

Madde 32– Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Son Güncelleme: 01.01.2023